Onder Annerieke Kortier Advies wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan Annerieke Kortier Advies, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend aan de Diamantweg 48, alsmede de aan haar verbonden (rechts)personen en geassocieerde handelsnamen (de contentshop, anneriekekortier.nl, Vat op Wijn).

 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Definitie cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon en die een bepaalde dienst of product van Annerieke Kortier Advies wenst af te nemen/afneemt en de overeenkomst heeft ondertekend (bedrijf of privé klant).

Definitie cursist: degene die als feitelijke deelnemer van een cursus/opleiding/maatwerkproject/seminar/coachingstraject door opdrachtgever is opgegeven.

Definitie diensten: de door Annerieke Kortier Advies aan cliënt al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde diensten, zoals E-books, (online) cursussen, etc.

 1. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn bevestigd.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Annerieke Kortier Advies wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

 1. Betaling en facturering

3.1 Annerieke Kortier Advies zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

3.2 Uiterlijk 30 dagen na factuurdatum dient het complete bedrag in bezit te zijn van Annerieke Kortier Advies.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Annerieke Kortier Advies heeft plaatsgevonden.

3.5 Annerieke Kortier Advies is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Annerieke Kortier Advies, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Annerieke Kortier Advies aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Annerieke Kortier Advies ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

3.9 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Annerieke Kortier Advies opgegeven prijzen steeds exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.10 Annerieke Kortier Advies behoudt zich het recht voor verzend-, administratie- en
behandelingskosten in rekening te brengen.

 1. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een cursus

4.1 Deelnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Annerieke Kortier Advies gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

4.2 deelnemer dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

 1. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een cursus

5.1 Annerieke Kortier Advies is gerechtigd:

om de inhoud van een cursus tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een cursus;
de planning van onderdelen van een cursus ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
(tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Annerieke Kortier Advies gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 1. Annulering door/opzegging van en verhindering van client (dus niet de deelnemer) bij een cursus

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een deelnemer te annuleren en de overeenkomst betreffende deelname aan een cursus te beëindigen, met een opzegtermijn van 2 weken.

6.2 Annulering van deelname aan een cursus respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel een e-mail aan a.kortier@gmail.com.

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Annerieke Kortier Advies niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Annerieke Kortier Advies te voldoen.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Annerieke Kortier Advies is niet aansprakelijk jegens client voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Annerieke Kortier Advies.

7.2 Indien en voor zover op Annerieke Kortier Advies enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Annerieke Kortier Advies de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Annerieke Kortier Advies in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.4 Iedere schade jegens Annerieke Kortier Advies, behalve een schade die door Annerieke Kortier advies is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 1. Overmacht

8.1 Indien Annerieke Kortier Advies door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Annerieke Kortier Advies gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Annerieke Kortier Advies op betaling door cliënt voor reeds door Annerieke Kortier Advies verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2 Annerieke Kortier Advies zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Annerieke Kortier Advies heeft slechts een inspanningsverplichting.

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Annerieke Kortier Advies) waardoor Annerieke Kortier Advies tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Annerieke Kortier Advies kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

 1. Uitvoering door derden

9.1 Annerieke Kortier Advies is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

 1. Vertrouwelijkheid

10.1 Annerieke Kortier Advies zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of Annerieke Kortier Advies daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Annerieke Kortier Advies of andere cliënts/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Annerieke Kortier Advies/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Annerieke Kortier Advies ontwikkelde cursussen, trainingen, programma’s, documenten, brochures, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Annerieke Kortier Advies, ezines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Annerieke Kortier Advies en gehanteerde software berusten bij Annerieke Kortier Advies of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annerieke Kortier Advies is het niet toegestaan om enig door Annerieke Kortier Advies aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Annerieke Kortier Advies geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 1. Persoonsgegevens

12.1 Annerieke Kortier Advies behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

12.2 Annerieke Kortier Advies neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een cursus. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Annerieke Kortier Advies.

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegeven voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Annerieke Kortier Advies en Annerieke Kortier Advies zal de informatievoorziening dan stopzetten.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, onverminderd het recht van Annerieke Kortier Advies een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.